Hotărârea nr. 25/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU BLOC DE LOCUINŢE P+4+M CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament:Satu Mare, str. Ganea, f.n.
CONSILIUL LOCAL SATU MARE


                                                                                                                       
HOTĂRÂREA NR. 25/22.02.2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU BLOC DE LOCUINŢE P+4+M CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE.
Amplasament:Satu Mare, str. Ganea, f.n.

În conformitate cu art 38,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.46 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare


H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC DE DETALIU PENTRU BLOC DE LOCUINŢE P+4+M CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament:Satu Mare, str. Ganea, f.n. în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitatePRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                         Secretar
                                                                                             Suciu Mariana