Hotărârea nr. 249/2007

privind aprobarea documentatiei PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “IMOBIL DE LOCUIT P+2-4 CU 14 APARTAMENTE, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Luko Bela, nr.10
CONSILIUL LOCAL SATU MARE


HOTĂRÂREA Nr. 249/6.12.2007

privind aprobarea documentatiei PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “IMOBIL DE LOCUIT P+2-4 CU 14 APARTAMENTE, ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare,  str. Luko Bela, nr.10În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale, Consiliul Local al Municipiului Satu Mare


H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “IMOBIL DE LOCUIT P+2-4 CU 14 APARTAMENTE, ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  str. Luko Bela, nr.10 în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate


                                                                                           

PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                                 Secretar
                                                                    Suciu Mariana