Hotărârea nr. 248/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL““ GARAJE SUBTERAN ÎNIERBATE, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Constantin Brâncuşi, nr.38
CONSILIUL LOCAL SATU MARE


    

HOTĂRÂREA Nr. 248/6.12.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC  ZONAL““ GARAJE SUBTERAN ÎNIERBATE,  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Constantin Brâncuşi, nr.38

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare


H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC  ZONAL “ GARAJE SUBTERAN ÎNIERBATE,  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Constantin Brâncuşi, nr.38  în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitatePRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                                Secretar
                                                                   Suciu Mariana