Hotărârea nr. 247/2007

privind aprobarea documentatiei PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CLĂDIRE DE LOCUIT CU 12 APARTAMENTE P+3+M , ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Lăcrămioarelor, f.n.
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MAREHOTĂRÂREA nr.247/06.12.2007
privind aprobarea documentatiei PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CLĂDIRE DE LOCUIT CU 12 APARTAMENTE P+3+M , ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  str. Lăcrămioarelor, f.n.


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CLĂDIRE DE LOCUIT CU 12 APARTAMENTE P+3+M , ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  str. Lăcrămioarelor, f.n., în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                               Secretar
                                                                     Suciu Mariana