Hotărârea nr. 246/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL “ STRADA DARA, F.N. ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Dara, f.n.
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr.246/06.12.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL “ STRADA DARA, F.N.  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Dara, f.n.


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC  ZONAL “ STRADA DARA, F.N. ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Dara, f.n. în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                                       Secretar
                                                                             Suciu Mariana