Hotărârea nr. 245/2007

privind aprobarea documentatiei PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “EXTINDERE ŞI RECOMPARTIMENTARE SPAŢII COMERCIALE ŞI LOCUINŢĂ , ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. George Călinescu, nr.42
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MAREHOTĂRÂREA nr.245/06.12.2007
privind aprobarea documentatiei PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “EXTINDERE ŞI RECOMPARTIMENTARE SPAŢII COMERCIALE ŞI LOCUINŢĂ , ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE”
Amplasament: Satu Mare,  str. George Călinescu, nr.42

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă documentaţia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “EXTINDERE ŞI RECOMPARTIMENTARE SPAŢII COMERCIALE ŞI LOCUINŢĂ , ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  str.George Călinescu, nr.42 în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                                      Secretar
                                                                            Suciu Mariana