Hotărârea nr. 244/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL“ LOTIZĂRI ÎN STRADA DARA – STR. SPRE COMPLEXUL COMERCIAL RACHEL ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Dara – str. spre complexul comercial Rachel
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MAREHOTĂRÂREA nr.244/06.12.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL“ LOTIZĂRI ÎN STRADA DARA – STR. SPRE COMPLEXUL COMERCIAL RACHEL  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”   Amplasament: Satu Mare, str. Dara – str. spre complexul comercial Rachel

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTEArt.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC  ZONAL “ LOTIZĂRI ÎN STRADA DARA – STR. SPRE COMPLEXUL COMERCIAL RACHEL  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Dara – str. spre complexul comercial Rachel în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                                          Secretar
                                                                                Suciu Mariana