Hotărârea nr. 243/2007

privind aprobarea documentatiei : PLANUL URBANISTIC ZONAL “LOTIZĂRI ÎN ZONA STRĂZILOR DARA – DIANA, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, zona str. Dara – Diana
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.243/06.12.2007
privind aprobarea documentatiei : PLANUL URBANISTIC ZONAL “LOTIZĂRI ÎN  ZONA STRĂZILOR DARA – DIANA,   ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, zona str. Dara – Diana

În conformitate cu art 36, aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, 121 alin.3 din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă  PLANUL URBANISTIC  ZONAL “ LOTIZĂRI ÎN  ZONA STRĂZILOR DARA – DIANA, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, zona str. Dara – Diana, în conformitate cu anexele.
          Art.2. Se acceptă ofertele de donaţie făcute de proprietarii terenurilor în favoarea domeniului public al municipiului Satu Mare, după cum urmează:
- Szilagyi Bela 2270 mp (lot 2) din C.F. 7348 ned. Nr. top. 11440
-Virag Sabolcs-Andras şi Virag Lajos-Szilveszter 348 mp (lot 2) şi 277 mp (lot 3) din C.F. 6839 ned. Nr.  top. 809/8
-Ressler Ştefan şi soţia Ressler Maria Sarolta 355 mp (lot 2) şi 275 mp (lot 3) din C.F. 841 ned. Nr. top 809/9, şi 1550 mp (lot 2) din C.F. 2454 ned. Nr. top. 809/12/1
-Văleanu David Ecaterina 67 mp (lot 2) şi 10 mp (lot 3) din C.F. 151 ned. Nr. top. 809/10
-Văleanu David Gheorghe şi soţia Văleanu David Ecaterina 65 mp (lot 2) din C.F. 5281 ned. Nr. top. 809/11/1 şi 10 mp (lot 2) din C.F. 2334 ned. Nr. top. 809/11/2
-Lieb Mihaly, Kondor Zoltan 88 mp (lot 2) şi 88 mp (lot 3) din C.F. 1968 ned. Nr. top. 826/25/a şi 2745 mp (lot 2) din C.F. 5560 ned. Nr. top.
826/24
-Pop Marius Sever şi Pop Maria Elisabeta 53 mp (lot 2) din C.F. 7723 ned. Nr. top. 11606
    Art.3 Eliberarea autorizaţiilor de construire pe parcele cuprinse în PUZ-ul aprobat, va fi condiţionat de respectarea întocmai a prevederilor art.13, 27, 28 şi 29 din Regulamentul General de Urbanism, referitor la asigurarea edificării tehnico-edilitare comune pe zonă cuprinsă în PUZ.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                                       Secretar
                                                                           Suciu Mariana