Hotărârea nr. 242/2007

privind aprobarea COMPLETĂRILOR la Regulamentul Local de Urbanism – PLANUL URBANISTIC GENERAL – MUNICIPIUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE

 

MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 202/2019


HOTĂRÂREA NR.242/06.12.2007


privind aprobarea COMPLETĂRILOR la Regulamentul Local de Urbanism - PLANUL URBANISTIC GENERAL - MUNICIPIUL SATU MARE


Având în vedere Referatul de specialitate a Serviciului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Expunerea de motive a primarului, avizul comisiilor de specialitate.

 

În conformitate cu art 36, aliniat (2), lit.c, aliniat (5), lit.c din Legea 215/2001, art.25, pct.1 ,anexa 1,cap.B, pct.5 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, art.44 din Hotărârea nr.26/2006 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România.

 

În temeiul art.46, aliniat (2), litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aprobă documentatia COMPLETĂRI la Regulamentul Local de Urbanism - PLANUL URBANISTIC GENERAL - MUNICIPIUL SATU MARE în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta.

 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare

 

Art.3 Hotărârea se va aduce la cunoştinţă publică integral prin mass media.

 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNAT
Schita Mihai Secretar                                                               Suciu Mariana

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Anexa nr. 1.


Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Completări la Regulamentul Local de Urbanism - PUG Satu Mare

Datorită creșterii explozive a investițiilor in ultimii ani și a faptului că reglementările P.U.G. necesită anumite completări care trebuie să țină cont de cererile actuale și viitoare de dezvoltare ale municipiului Satu Mare, pentru evitarea unor situații nedorite de aglomerare urbană

Având în vedere dezbaterea publică din data de 22.11.2007 pe această temă , părerile și propunerile exprimate verbal sau în scris de către cetățeni, investitori, arhitecți și Ordinul Arhitecților din România, filiala teritorială Nord-Vest,

Ținând seama că aceste completări nu aduc modificări la Regulamentul Local de Urbanism existent, ci doar unele precizări, clarificări care vin in sprijinul investitorilor, a proiectanților și a cetățenilor, se înaintează in fața Consiliului Local spre analiză și aprobare propunerile expuse în ceea ce urmează:

 • 1. Privind regimul construcțiilor - reglementări generale.

Datorită insuficienței locurilor de parcare și a traficului intens, pe lângă măsurile de restricție impuse de organele de drept (Comisia de circulație, Poliția rutieră), este necesară luarea unor măsuri mai severe la întocmirea documentațiilor de urbanism ( PUZ/PUD) în ceea ce privește dimensionarea numărului minim de parcări, față de cele prevăzute în Regulamentul general de urbanism.

 • 1.1. Locuințe

La realizarea clădirilor de locuit sau extinderea acestora precum și a clădirilor cu funcțiune predominant de locuințe ( peste 50% locuințe) procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) nu poate depăși 40%.

Autorizația de construire pentru locuințe colective, se va putea obține numai după elaborarea și aprobarea unui PUZ/PUD și vor respecta următoarele prevederi maxime/minime:

 • - P.O.T. maxim 40%;

 • - Parcări: minim 1 loc de parcare / apartament;

 • - Spații verzi : minim 2,20 mp / locuitor;

 • - Loc de joacă pentru copii: minim 1,30mp / locuitor.

Numărul de locuitori se va calcula în conformitate cu Legea locuinței. Prezentarea „Breviarului de calcul” pentru indicatorii rezultați, este obligatoriu în documentația supusă spre aprobare.

 • 1.2. În zonele rezidentiale predominant cu case familiale și/sau de tip vile cu înălțime medie P ; P+1E respectiv în zonele, unde pe lângă curte există grădini în parcela comună sau independentă cu aceasta, sau sub forma de parcele comasate, cu suprafață suficientă, pentru construcții independente sau în tronsoane, se vor respecta prevederile din RLU (UTR) în ceea ce privește regimul de înălțime (minimă/maximă) admisă a construcțiilor (inclusiv cu respectarea celorlalte norme aferente) până la apariția noului PUG, după cum urmează:

 • - corpul de clădire amplasată în aliniamentul străzii nu va depăși înălțimea maximă/numărul de nivele maxim, prevăzut în RLU (UTR) aprobat.

 • - clădirile amplasate în grădini nu vor depăși înălțimea minimă/numărul minim de niveluri prevăzut în RLU (UTR) aprobat.

Depășirea acestor indicatori referitor la înălțimea/număr de nivele a construcțiilor, se poate aproba numai printr-un PUZ elaborat pentru UTR-ul întreg .

 • 2. Instituții și servicii

  • 2.1. Pentru clădiri administrative - birouri - minim 1 parcare pentru 5 angajați (5mp Sutilă birou/ angajat), la care se adaugă 20% din total parcări rezultate pentru clienți.

  • 2.2. Pentru construcții financiar-bancare:

 • -minim 1 parcare pentru 5 salariați și un spor de 50% pentru clienți.

 • 2.3. Pentru spații comerciale amplasate în clădiri de locuit (incluse la unul sau mai multe niveluri inferioare):

 • -minim 1 loc de parcare la 50 mp suprafață desfășurată a spațiilor comerciale.

 • 2.4. Pentru spații comerciale în clădiri independente:

 • - minim 1 loc de parcare la 100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 500 mp.

 • - minim 1 loc de parcare pentru 50 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 501 - 1.000 mp.

 • - minim 1 loc de parcare pentru 40 mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de peste 1.000 mp.

 • 2.5. Pentru construcții de sănătate cuprinse în RGU la punctul 5.7.1 se va prevedea câte o parcare pentru 3 angajați cu un spor de +10 % (anexa 1, pct. 1.7.1-1.7.7), respectiv o parcare pentru 5 persoane angajate (anexa 1, pct. 1.7.8-1.7.10). Pentru cabinete private se va prevedea o parcare pentru 2 angajați și cel puțin 2 parcări pentru pacienți.

 • 2.6. Pentru restul funcțiunilor din RGU, dimensionarea numărului de parcări va rezulta din prevederea numărului mediu de locuri de parcare prevăzută la funcțiunea respectivă, raportată la unitate de măsură comparată minimă.

La calculul numărului locurilor de parcare, suprafețe zone verzi și locuri de joacă pentru copii, valoarea rezultată va fi rotunjită în sus pentru orice fracțiune.

Asigurarea locurilor de parcare prevăzute mai sus se va realiza exclusiv pe terenul privat al investitorului. În mod excepțional în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate se va demonstra prin prezentarea formelor legale (ex. contract de parteneriat) posibilitatea utilizării domeniului public pentru destinație de parcare (amenajat de utilizator) sau contract cu o parcare privată, dar acestea nu vor putea fi situate la distanță mai mare de 250 m de la obiectivul propus. Această posibilitate nu este valabilă pentru clădirile care includ și locuințe colective.

Totodată în mod obligatoriu se vor prevedea parcări speciale pentru handicapați conform legislației în vigoare.

Arhitect șef Ing. Veronica Pop