Hotărârea nr. 241/2007

privind constituirea fondului de premiere şi stabilirea criteriilor de acordare a acestuia salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare si serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MAREHOTARÂREA nr.241/06.12.2007
privind constituirea fondului de premiere şi stabilirea criteriilor de acordare a acestuia salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare si serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare
         

Având in vedere: iniţiativa primarului Municipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. 21 din  Ordonanţa nr. 6/2007 privind  unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum si creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007,  art. 12 din Ordonanţa nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar,
 În temeiul  prevederilor art. 36 al 9  si art. 45 alin 1  Legea nr. 215/2001 republicată,  privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă constituirea fondului de premiere în cuantum de 317.271 pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare, inclusiv Centrul Europa, PIU si Cabinetul primarului.
Art.2. Se aprobă constituirea fondului de premiere in cuantum de 29.088 pentru salariaţii din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Satu Mare.
Art.3. Se aprobă constituirea fondului de premiere în cuantum de 93.935 pentru salariaţii din cadrul Serviciului public de interes local specializat  “Politia Comunitară Satu Mare”.
Art.4. Se aprobă constituirea fondului de premiere în cuantum de 67.197 pentru salariaţii din cadrul Serviciului de Asistenţă Socială Satu Mare.
Art.5. Se aprobă constituirea fondului de premiere în cuantum de 6.987 pentru salariaţii din cadrul Cantinei de ajutor social Satu Mare.
Art.6. Criteriile în baza cărora se vor acorda individual aceste premii sunt:

a) pentru funcţiile publice de conducere – funcţionari publici si personal contractual :
- capacitatea de organizare, capacitatea de a conduce, capacitatea de control, capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate, competenţă decizională, capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului si gestionarea resursei umane din cadrul compartimentului,

b) pentru funcţiile publice de execuţie – funcţionari publici si personal contractual - criteriile de performanţă sunt:
- asumarea responsabilităţilor, capacitatea de a rezolva problemele  de serviciu, capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, creativitate si spirit de iniţiativă, capacitatea de a comunica si a lucra in echipă.
Art.7. Acordarea premiilor individuale stabilite în  baza criteriilor se va realiza prin dispoziţia primarului pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, Centrul Europa, PIU, Cabinetul primarului si SPCLEP Satu Mare si prin decizia ordonatorilor de credite pentru celelalte servicii subordonate Consiliului local Satu Mare.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.9. Prezenta se comunică celor interesaţi.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                                  Secretar
                                                                        Suciu Mariana