Hotărârea nr. 24/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOCUINŢE ŞI SERVICII - ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament:Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr.2 – str. Tudor Vladimirescu, nr.9
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.24/22.02.2007
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOCUINŢE ŞI SERVICII - ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE.
Amplasament:Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr.2 – str. Tudor Vladimirescu, nr.9


În conformitate cu art 38,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.46 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL LOCUINŢE ŞI SERVICII - ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str.Mihai Viteazul, nr.2 – str.Tudor Vladimirescu, nr.9, conform cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                            Secretar
                                                                                                Suciu Mariana