Hotărârea nr. 239/2007

privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Apei Satu Mare „ ADIA Satu Mare”
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                            
            

HOTĂRÂREA nr.239/06.12.2007
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Apei Satu Mare „ ADIA  Satu Mare”


În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,


Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
-Raportul de specialitate ;
- Avizele comisiilor de specialitate ;
- Prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă asocierea municipiului SATU MARE, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Apei Satu Mare „ ADIA Satu Mare”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată.
Art.2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Apei Satu Mare „ADIA  Satu Mare”  în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ ADIA Satu Mare”  în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Apei Satu Mare „ADIA  Satu Mare”  va avea sediul în România, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie Nr. 1 şi un patrimoniu iniţial de 145.000 RON. Se aprobă participarea municipiului Satu Mare la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 5.000 (cinci mii) RON.
Art.4  Se împuterniceşte Dl. Ilyés Iuliu, primar al municipiului SATU MARE, cetăţean român, născut(ă) la data de .………………….. la .…………………….., domiciliat(ă) în ….………………………….., posesor al B.I./C.I. seria .…………………………, nr. .……………………., eliberat(ă) de .……………………………. la data de .…………………………., să semneze în numele şi pe seama municipiului Satu Mare, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Apei Satu Mare „ ADIA Satu Mare”, anexate la prezenta hotărâre.
Art.5  Se împuterniceşte Dl. Kereskényi Gábor, cetăţean român, născut(ă) la data de .…………….. la .…………….., domiciliat(ă) în .………………………………….., posesor al B.I./C.I. seria ………...., nr. .………………………, eliberat(ă) de ……………………... la data de …………………...., să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei „ADIA Satu Mare” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Satu Mare.
Art.6 Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                                       Secretar
                                                                             Suciu Mariana