Hotărârea nr. 237/2007

privind posibilitatea aprobării constituirii de parte civilă a Consiliului Local al municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.237/29.11.2007
privind posibilitatea aprobării constituirii de parte civilă a Consiliului Local al municipiului Satu Mare

   Având în vedere adresa nr. 39.626 din 29.10.2007 emis de  Cabinetul Secretarului municipiului Satu Mare, precum şi
        corespondenţa purtată de Inspectoratul de Politie al Judetului Satu Mare -  Serviciul Cercetari Penale- cu Primăria Satu Mare privind cercetările ce se efectuează faţă de înv. Horea Anderco Sergiu Ştefan pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. şi ped. de art. 2481 C. pen.,
        ţinând seama şi de expunerea de motive şi referatul de specialitate întocmit de aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Satu Mare precum şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
        în temeiul art. 15 al. II teza a 2-a C. pr. pen. şi art. 36 al. II lit. c, din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă punctul de vedere al Primăriei Satu Mare, potrivit căreia în momentul de faţă nu se poate stabili cu certitudine existenta şi întinderea unui prejudiciu cert, lichid şi exigibil cauzat bugetului local prin fapta reţinuta în sarcina înv. Anderco Horea Sergiu Ştefan.  
Art.2. Constituirea de parte civilă în cauză se va formula în cazul şi în urma trimiterii în judecată al acestuia, în faţa instanţei de judecată, până la citirea actului de sesizare, în condiţiile art. 15 al. II teza a 2-a C. pr. pen.. Cu formularea şi depunerea actului de constituire ca parte civilă se mandatează Primarul municipiului Satu Mare.
Art.3. Prezenta se va comunică cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare - Serviciul Cercetari Penale, Primarului municipiului Satu Mare şi Cabinetului Secretarului.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNAT
Nits János                                                                   Secretar
                                                                                       Suciu Mariana