Hotărârea nr. 236/2007

privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public ‘‘Administraţia Domeniului Public” Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                HOTĂRÂREA nr.236/29.11.2007
privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public ‘‘Administraţia Domeniului Public” Satu Mare


                   Având în vedere iniţiativa primarului mun. Satu Mare, exprimata prin expunerea de motive, raportul de specialitate întocmit de compartimentul resurse umane, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
                   In conformitate cu prevederile:
- HCL nr. 182/ 29.09.2005 privind reorganizarea Administraţiei Pieţelor Satu Mare
- O.G. 10/ 01.02.2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007, personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr. 24/ 2000 privind sistemul de stabilire  a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/ 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar şi a indemnizaţiei pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică,
- In temeiul art.36 alin.3 lit.b şi a art.45 alin.1 din Legea 215/2001, R, privind Administraţia Publică Locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii ale serviciului Public “Administraţia Domeniului Public” Satu Mare, conform anexei nr. 1 din prezenta hotărâre.
    Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se incredinţează Serviciul Public «Administraţia Domeniului Public Satu Mare».
    Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: Serviciul Public «Administraţia Domeniului Public» Satu Mare, Instituţia Prefectului Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNAT
Nits János                                                                   Secretar
                                                                                       Suciu Mariana