Hotărârea nr. 235/2007

privind aprobarea documentatiei PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CENTRU COMERCIAL “ATRIUM CENTER”D+P+1-8E, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, b-dl. Henri Coandă
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MAREHOTĂRÂREA nr.235/29.11.2007
privind aprobarea documentatiei PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CENTRU COMERCIAL “ATRIUM CENTER”D+P+1-8E, ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  b-dl. Henri Coandă


    În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE    Art.1 Se aprobă documentatia PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CENTRU COMERCIAL “ATRIUM CENTER” D+P+1-8E, ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  b-dl. Henri Coandă  în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNAT
Nits János                                                                    Secretar
                                                                                      Suciu Mariana