Hotărârea nr. 234/2007

privind desfiinţarea instituţiei „Cantina de ajutor social” Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE        HOTĂRÂREA nr.234/29.11.2007
privind desfiinţarea instituţiei „Cantina de ajutor social” Satu Mare


În temeiul prevederilor Legii nr. 47 din 8 martie 2006, privind sistemul naţional de asistenta socială, publicata  în Monitorul Oficial nr. 239 din 16 martie 2006,
 În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2, Cap. II, Pct. 9 lit.a din Legea nr. 273/29.06.06 privind finanţele publice locale ,
În temeiul  Legii bugetului de stat pentru anul 2007, nr.486 / 27.12.2006 ,
Având la bază prevederile art. 36 alin. 1 si 2 lit. a, al. 3, lit. b si al. 6, li a pct.2 precum şi art. 45 al. 2 din Legea nr. 215 / 2001, republicată  privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă desfiinţarea  instituţiei “Cantina de ajutor social” Satu Mare până la data de 31.03.2008, în condiţiile asigurării continuităţii serviciului de cantină de ajutor social.
Art.2. Prestarea serviciului de asigurare a hranei beneficiarilor prevăzuţi in Legea nr. 208/15.12.1997, privind Cantinele de ajutor social  se va face în urma desfăşurării procedurii corespunzătoare prevăzută in Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*), privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Art.3. Se aprobă preluarea activelor şi pasivelor Cantinei de Ajutor Social Satu Mare din Bilanţul încheiat la 31.12.2007, în contabilitatea Municipiului Satu Mare.
Art.4. Se aprobă preluarea în gestiunea Municipiului Satu Mare a tuturor bunurilor aflate la Cantina de ajutor social Satu Mare la data 31.12.2007.
Art.5. Preluarea activelor, pasivelor si bunurilor menţionate la art. 2 si 3 se va face pe baza unui Protocol încheiat între Primăria Municipiului Satu Mare si Cantina de Ajutor Social Satu Mare.
Art.6. Se aprobă preluarea personalului Cantinei de ajutor social Satu Mare, cuprins în Statul de Funcţii valabil la 31.12.2007, în structurile organizate în subordinea Consiliului local Satu Mare, în cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în Fisele de post aferente posturilor vacante .
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria Municipiului Satu Mare, prin serviciile de specialitate si Cantina de autor social Satu Mare.
Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica Cantinei de ajutor social Satu Mare si serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Nits János                                                                  Secretar
                                                                                     Suciu Mariana