Hotărârea nr. 233/2007

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MAREHOTĂRÂREA nr.233/29.11.2007
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare
      Având în vedere prevederile HOTĂRÂRII nr. 1492 din 9 septembrie 2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste art.14 aln. 2; art. 3 aln.1 lit. a din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă,  şi ale Legii   nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.13 lit. a;
    În conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
    În temeiul art. 36 alin.6 lit.a  şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 Republicată, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :

     Art.1.Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare se va actualiza ori de câte ori situaţia va impune şi la începutul fiecărui an.
    Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNAT
Nits János                                                                    Secretar
                                                                                    Suciu Mariana