Hotărârea nr. 231/2007

privind trecerea imobilului situat în Municipiul Satu Mare str. Ostrovului nr.18 aparţinând domeniului public al Municipiului Satu Mare din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea operativă a Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                HOTĂRÂREA nr.231/29.11.2007
privind trecerea imobilului situat în Municipiul Satu Mare str. Ostrovului nr.18 aparţinând domeniului public al Municipiului Satu Mare din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare  în administrarea operativă a Serviciului Public  de Asistenţă Socială Satu Mare.

      Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu  şi Expunerea de motive privind trecerea imobilului situat în Municipiul Satu Mare str.Ostrovului nr.18 aparţinând domeniului public al Municipiului Satu Mare din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare,
         În temeiul prevederilor art. 36, aliniat 2, lit.„c” şi  aliniat  5, lit.”a” din Legea nr. 215/2001, actualizată, privind Administraţia Publică Locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :
       
Art.1. Se aprobă trecerea unui imobil din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea operativă a Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.
Art.2. Predarea, respectiv primirea imobilului se va face pe baza unui PROTOCOL în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică, Birou Evidenţă Patrimoniu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNAT
Nits János                                                                     Secretar
                                                                                        Suciu Mariana