Hotărârea nr. 230/2007

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare a unor mijloace fixe aparţinând zonei de agrement Someş a municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                    


HOTĂRÂREA nr.230/29.11.2007
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul  privat  al municipiului Satu Mare a unor mijloace fixe aparţinând zonei de agrement Someş a municipiului Satu Mare

Cu respectarea H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata si de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice,
În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 15 din 1994 repubicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
Conform prevederilor art. 21, 22, 23 şi 25 din H.G.R. nr. 909/1997 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, modificată şi completată cu O.G.R. nr. 54/1997,
Potrivit art. 10, aliniat 2 şi ANEXA 1, cap. III, punct. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale,
În temeiul prevederilor art. 36, aliniat 2, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :

    Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare a mijloacelor fixe din zona de agrement Someş, conform ANEXEI 1.
    Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Biroul Patrimoniu, Administraţia Domeniului Public Satu Mare şi Direcţia economică.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNAT
Nits János                                                                    Secretar
                                                                                        Suciu Mariana