Hotărârea nr. 23/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – “ MAGAZIN DE PREZENTARE PRODUSE INDUSTRIALE P+1 - ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, B-dl.Unirii, nr.63
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.23/22.02.2007
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU –
“ MAGAZIN DE PREZENTARE PRODUSE INDUSTRIALE P+1 - ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, B-dl.Unirii, nr.63


În conformitate cu art 38, aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.46 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTEArt.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – “MAGAZIN DE PREZENTARE PRODUSE INDUSTRIALE P+1 -  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, B-dl.Unirii, nr.63 în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                        Secretar
                                                                                           Suciu Mariana