Hotărârea nr. 229/2007

privind aprobarea unui schimb de teren între Statul Român şi Mureşan E.Michael , Mureşan I Cristina Lăcrămioara
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                        
HOTĂRÂREA nr.229/29.11.2007
privind aprobarea unui schimb de teren între Statul Român şi
Mureşan E.Michael , Mureşan I Cristina  Lăcrămioara
    Analizând solicitarea D-lui Mureşan E Michael domiciliat in Satu Mare str.Botizului nr.125 Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub. nr.35683/07.10.2007, Raportul de specialitate întocmit de Biroul Evidenţa Patrimoniu  şi Expunerea de motive cu privire la aprobarea unui schimb de teren în suprafaţă de 910 mp situat pe str.Ganea proprietatea Statului Român,
    În temeiul art.5, alin.2 coroborat  cu art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
    În temeiul  art.36, alin.2 lit. “c”coroborat cu art.121, aliniat 4 coroborat art. 45, aliniat 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE :


    Art.1. Se aprobă dezlipirea parcelei cu nr. cadastral 11718  LOT1 provenit din  nr.topo 4162/6D din CFnr.4325 Satu Mare proprietar Statul Român, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire  înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare sub nr. 40748/03.10.2007 .
    Art.2. Se aprobă alipirea parcelei cu nr.topo.4162/55 în suprafaţă de 230 mp  de parcela cu nr.cadastral 11718 LOT1 în suprafaţă de  670 mp obţinând astfel parcela cu nr.cadastral 11719 LOT 2 in suprafaţă de 900 mp în proprietatea  Statului  Român ,conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de alipire înregistrată la Oficiul de  Cadastru si Publicitate Imobiliară Satu Mare sub nr.40761/03.10.2007.
    Art.3. Se aprobă  trecerea terenului cu nr. cadastral 11719 LOT 2 Satu Mare din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Satu Mare.
     Art.4. Se aprobă schimbul de teren între Statul Român şi  Mureşan E.Michael , Mureşan I Cristina  Lăcrămioara astfel:

- proprietatea Statului Român:
-    parcela cu nr. cadastral 11719 LOT 2  în suprafaţă de 900 mp,
-    proprietatea  D-lui Mureşan E.Michael , Mureşan I Cristina  Lăcrămioara
      parcela cu nr. top 4149/2  din CF nr. 10626  în suprafaţă de 910 mp.

    Art.5. Se dispune înscrierea în evidenţele cărţii funciare a OCPI Satu Mare a situaţiei nou create urmare a  dezlipirii ,alipirii şi a schimbului de teren.
    Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin Direcţia economică, Birou patrimoniu şi Serviciul Juridic.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNAT
Nits János                                                                 Secretar
                                                                                  Suciu Mariana