Hotărârea nr. 228/2007

referitor la aprobarea procedurii de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                   
                  SATU MARE                                                                
                                      
                                        

        HOTĂRÂREA  Nr. 228/29.11.2007
referitor la aprobarea procedurii de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare

    
    Analizând Raportul de specialitate întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Satu Mare aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Satu Mare.
    Vânzarea terenurilor se impune în vederea rezolvării situaţiei unor terenuri folosite în prezent de persoane fizice sau juridice în virtutea unor stări de fapt moştenite înainte şi după 1990 şi nerezolvate încă,
    Având în vedere prevederile art.5 alin.2 din Legea 213/1998 şi ale Titlului X din Legea nr.247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor,  
În temeiul art. 36, aliniat 5, litera “b” coroborat cu art. 123 aliniat 3  din  Lege nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,

      Consiliul local al municipiului Satu Mare

             H O T Ă R Ă Ş T E :


    Art. 1. Pentru punerea în aplicare a H.C.L. nr. 177/20.09.2007 se aprobă procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
    Art. 2. Începand cu data prezentei se aprobă preţurile de vânzare a terenurilor stabilite in raportul de evaluare conform Anexei nr. 2 la terenurile care depăşesc 500 de mp.
    Art. 3. Începând de la data prezentei se aprobă preţurile de vanzare a terenurilor care sunt sub 500 de mp., respectiv zona A – 15 euro/mp; zona B – 10 euro/mp; zona C si D - 5 euro/mp.
     Art. 4. Se aprobă contractul – cadru de vânzare cumpărare cuprins în Anexa 3 a prezentei Hotărâri.
     Art. 5.  Anexele 1,2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
     Art. 6. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare pentru care s-au depus cereri de cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în conformitate cu H.C.L. nr.  23 /2006 coroborat cu H.C.L. nr. 118/2006.
    Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează comisia de vânzare constituită  conform Anexei 1.
    Art. 8. Hotărârea se comunică celor interesaţi.
PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNAT
Nits Janos                                                       Secretar
                                                                       Suciu Mariana