Hotărârea nr. 227/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Reabilitare clădire Grădiniţa nr. 33 din municipiul Satu Mare - Amenajare centrală termică”
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                             
                                    


HOTĂRÂREA nr.227/29.11.2007
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Reabilitare clădire Grădiniţa nr. 33 din municipiul Satu Mare - Amenajare centrală termică”    În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
    În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit. “d” şi art. 45 aliniat 2 litera “a” din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Reabilitare clădire Grădiniţa nr. 33 din municipiul Satu Mare - Amenajare centrală termică” - faza SF, conform  ANEXEI 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare.
Art.2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul municipiului Satu Mare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNAT
Nits János                                                                      Secretar
                                                                                          Suciu Mariana