Hotărârea nr. 226/2007

privind aprobarea lucrărilor de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. APASERV SATU MARE S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID)
CONSILIUL LOCAL                            
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                      
                        

            
HOTĂRÂREA nr.226/29.11.2007
privind aprobarea lucrărilor de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la  S.C. APASERV SATU MARE S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID)

        Având în vedere Expunerea de motive, art. 21 lit. n. din Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A., aprobat prin HCL nr. 16/83 din 25.08.2004,
      În temeiul art.10 al Ordonanţei de Urgenţă nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenta financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene,
        În temeiul art. 36 alin.4 lit. f alin. 6 pct. 14 şi art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata, privind Administratia publica locala, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotararilor,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :

    Art.1. Se aprobă modificarea planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, executat de S.C. APASERV SATU MARE S.A. şi finanţat din fondul IID pentru anul 2007, conform anexei.
    Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al SC. APASERV SATU MARE S.A.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNAT
Nits János                                                             Secretar
                                                                                Suciu Mariana