Hotărârea nr. 225/2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiţie: EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE DE PE STR. ŞOIMOŞENI din municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                       

          


HOTĂRÂREA nr.225/29.11.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiţie: EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE DE PE STR. ŞOIMOŞENI din municipiul Satu Mare


           În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, actualizată, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii si documentaţiile tehnico-economice,
            În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit.”d”  şi art. 45 aliniat 2 litera “a” din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1  Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE DE PE STR. ŞOIMOŞENI  din municipiul Satu Mare conform ANEXEI 1.
Art.2  Lucrările de reparaţii - modernizări se vor executa din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare.
Art.3  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNAT
Nits János                                                               Secretar
                                                                                 Suciu Mariana