Hotărârea nr. 223/2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiţie: “REABILITAREA REŢELEI DE APĂ DE PE STR. RETEZATULUI” din municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                        HOTĂRÂREA nr.223/29.11.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiţie: “REABILITAREA REŢELEI DE APĂ DE PE STR. RETEZATULUI” din municipiul Satu Mare
    

           În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, actualizată, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
           În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit.”d”  şi art. 45 aliniat 2 litera “a” din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
 HOTĂRĂŞTE


        Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “REABILITAREA REŢELEI DE APĂ DE PE STR. RETEZATULUI” din municipiul Satu Mare, conform ANEXEI 1.
       Art.2 Lucrările de reparaţii - modernizări se vor executa din Fondul de Întretinere, Înlocuire şi Dezvoltare.
       Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNAT
Nits János                                                           Secretar
                                                                              Suciu Mariana