Hotărârea nr. 220/2007

privind aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Satu Mare şi ASOCIAŢIA "SFÂNTUL BENEDICT" PENTRU AUTIŞTI SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                  SATU MARE            
                                                                                    
HOTĂRÂREA Nr. 220/25.10.2007
 privind aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Satu Mare şi ASOCIAŢIA "SFÂNTUL BENEDICT" PENTRU AUTIŞTI SATU MARE

 Avand în vedere raportul de specialitate  si expunerea de motive,

In  conformitate cu prevederile  art. 2, art.3, art. 13,art .15, art.40, alin 3 lit „a”   din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ,                 

In temeiul art.36 alin.2 lit „d” alin.6 pct.2 si art.45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001/R privind administratia  publică locala;


Consiliul Local al municipiului Satu Mare;

                                                 HOTARĂŞTE;

Art.1 Se aprobă contractul de parteneriat încheiat între Cosiliul Local al Municipiului Satu Mare şi ASOCIAŢIA "SFÂNTUL BENEDICT" PENTRU AUTIŞTI SATU MARE în vederea realizării Centrului "SFÂNTUL BENEDICT" PENTRU AUTISTI Satu Mare , anexat prezentei.

Art.2 Contractul de parteneriat intră în vigoare din data de 1 noiembrie 2007 şi va fi  încheiat pentru o perioadă de 10 de ani.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului  Satu Mare si  serviciile de specialitate ale Primăriei Satu Mare
PRESEDINTE DE SEDINTA                    CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                              Secretar
                                                                     Suciu Mariana