Hotărârea nr. 22/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONALPENTRU ZONA STRĂZII PETRE ISPIRESCU ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament:Satu Mare, zona str. Petre Ispirescu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.22/22.02.2007
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONALPENTRU ZONA STRĂZII PETRE ISPIRESCU ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament:Satu Mare, zona str. Petre Ispirescu

În conformitate cu art.38, aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului precum şi art.123, aliniat 3 din Legea 215/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.46 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA STRĂZII PETRE ISPIRESCU ÎN MUNICIPIUL SATU MARE.Amplasament:Satu Mare, zona str. Petre Ispirescu, conform cu anexele.
Art.2 Se acceptă oferta de donaţie a numiţilor Goje Vasile şi Goje Georgeta Simona prin care parcela cu nr. top.10600, din CF 1944 nedef. în suprafaţă de 2122 m.p. se donează în favoarea domeniului public al Statului Român pentru deschiderea unui drum public.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                                  Secretar
                                                                                                    Suciu Mariana