Hotărârea nr. 219/2007

privind aprobarea „Studiului privind oportunităţile de cooperare transfrontalieră între municipiul Satu Mare şi regiunea Zakarpatia”, proiect finanţat de către Uniunea Europeană prin programul PHARE CBC 2004 RO-UA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                            
                                                                                            HOTĂRÂREA Nr. 219/25.10.2007
privind  aprobarea „Studiului privind oportunităţile de cooperare transfrontalieră între municipiul Satu Mare şi regiunea Zakarpatia”, proiect finanţat de către Uniunea Europeană prin programul PHARE CBC 2004 RO-UA


Ca urmare a procesului de implementare a proiectului „Studiu privind oportunităţile de cooperare transfrontalieră între municipiul Satu Mare şi regiunea Zakarpatia”, Contract de grant cod Perseus RO-2004/016 – 942.01.02.05 semnat de către beneficiarul final la data de 30.11.2007,

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului municipiului Satu Mare, precum şi a Raportului de Specialitate a Biroului Programe de Dezvoltare Economico Socială, Relaţii Externe şi Integrare Europeană,

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. e) şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în temeiul legii nr. 286/2006;
Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art. 1. Se aprobă „Studiul privind oportunităţile de cooperare transfrontalieră între municipiul Satu Mare şi regiunea Zakarpatia” elaborat în cadrul proiectului cu acelaşi nume finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul programului Phare CBC 2004 RO-UA.

Art. 2. Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire Unităţii de Implementare a proiectului.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                    CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                               Secretar
                                                                                      Suciu Mariana