Hotărârea nr. 218/2007

privind aprobarea cofinanţării proiectului “Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de invesţii Incubator de afaceri” – prin programul Phare CBC RO-HU 2005, Linie de Buget 2005/ 017-536.01.01, depus de Asociaţia Forumul Întreprinzătorilor în parteneriat cu Primăria municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL                             
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                         
                                

HOTĂRÂREA Nr. 218/25.10.2007

privind aprobarea cofinanţării proiectului “Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de invesţii Incubator de afaceri” – prin programul Phare CBC RO-HU 2005, Linie de Buget  2005/ 017-536.01.01, depus de Asociaţia Forumul Întreprinzătorilor în parteneriat cu Primăria municipiului Satu Mare    Având în vedere HCL nr. 209/26.10.2007 prin care Consiliul Local aviza favorabil depunerea proiectului “Studiu de fezabilitate  pentru realizarea  obiectivului de investiţii Incubator de afaceri” în parteneriat cu Primăria municipiului Satu Mare şi adresa nr. 633/23.08.2007 depusă de Asociaţia Forumul Întreprinzătorilor,
    Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi Raportul de Specialitate întocmit de către Biroul Programe de Dezvoltatre Economico Socială, Relaţii Extrene şi Integrare Europeană din cadrul instituţiei,
           În temeiul dipoziţiilor art. 36 alin. 7  lit ”a”  şi art 45 alin 2 , din Legea nr. 215/ 2001/R a administraţiei publice locale,Consiliul Local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art1. Se aprobă Protocolul de Colaborare încheiat între Municipiul Satu Mare şi Asociaţia Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare pentru implementarea proiectului “Studiu de fezabilitate  pentru realizarea  obiectivului de investiţii Incubator de afaceri” conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea proiectului depus de Asociaţia Forumul Întreprinzătorilor  in parteneriat cu Primăria municipiului Satu Mare intitulat  “Studiu de fezabilitate  pentru realizarea  obiectivului de investiţii Incubator de afaceri” derulat prin programul PHARE CBC RO-HU 2005, Linie de buget 2005/ 017- 536.01.01 în valoare de 11.920 Euro;

Art. 3. Se aprobă avansarea sumei reprezentând contravaloarea T.V.A. aferent cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului  “Studiu de fezabilitate  pentru realizarea  obiectivului de investiţii Incubator de afaceri”  ;

Art.4 Sumele aferente cotei de cofinanţare şi TVA-ului vor fi cuprinse în bugetele Municipiului Satu Mare pe anii 2007-2008 la capitolul 70 “Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică”,titlul “Alte transferuri curente interne”

Art.5 Cu ducerea la indeplinirea prezentei se încredinţează Primarul prin Directorul Economic şi Biroul Programe de Dezvoltare Economico-Sociale, Relaţii Externe şi Integrare Europeană.

Art. 6. Prezenta se comunică celor interesaţiPRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                  Secretar
                                                                        Suciu Mariana