Hotărârea nr. 217/2007

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare urmare a promovarii in clasa superioară a unor funcţionari

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTARAREA Nr. 217/25.10.2007
privind modificarea  Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare  urmare a promovarii in clasa superioară a unor funcţionari
        


             
Consiliul local al Municipiului Satu Mare,
Avind in vedere: iniţiativa primarulu Municipiului Satu Mare exprimată prin Expunerea de motive, Raportul de specalitate intocmit de Comnpartimentul Resurse Umane, avizele comisiilor de specialite ale Consiliului local Satu Mare,
In conformitate cu: prevederile art. 9 din Ordonanta nr 6/2007 privind  unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pina la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici in anul 2007, art. 68 si 107 din Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile Ordinului nr 1900/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasă a funcţionarilor publici incadraţi pe funcţii publice cu nivel inferior, care absolvă o formă de invăţămnt de lungă sau scurtă durată in specialitatea in care işi desfăşoară activitatea, prevederile art 7 alin 2 si art 8 din ordonanta nr 10/2007 privind cresterile salariale care se acordă personaului contractual in anul 2007,   avizele ANFP inregistrate sub nr. 34154/21.09.2007, 35444/01.10.2007, 33430/18.09.2007, 38172/12.10.207,
În temeiul prevederilor art. 38 al. 2 lit “a” si alin 3 lit “b” si art 46 alin 1  din Legea nr. 215/2001 republicată  privind administraţia publică locală,

Adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E


Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare conform Anexei nr 1, urmare a promovării in clasă a unor funcţionari publici.
Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Cabinetulu primarului conform Anexei nr 2, urmare a promovării in clasă a unui personal contractual.  
Art.3. Anexele nr 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărire.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.5. Prezenta se comunică cu Agenţiia Naţională a Funcţionarilor Publici si  Institutia Prefectului Satu Mare.PRESEDINTE DE SEDINTA                        CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                   Secretar
                                                                          Suciu Mariana