Hotărârea nr. 216/2007

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, pe anul 2008

MUNICIPIUL SATU MARE
CONSILIUL LOCALHOTARAREA Nr. 216/25.10.2007
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, pentru anul 2008


Consiliul local al Municipiului Satu Mare,
Avind in vedere: iniţiativa primarului Municipiului Satu Mare, exprimată prin Expunerea de motive, raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Resurse Umane, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
In conformitate cu:prevederile Ordinului nr 7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, prevederile art. 23 din Legea nr 188/1999 republicata privind Statutul funcţionarilor publici,
În temeiul prevederilor art. 36 al. 9 si art 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, pentru anul 2008 conform anexei nr 1, care face parte integrantă din prezenta hotărăre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.
Art.3. Prezenta hotarire se comunică cu ANFP Bucuresti si Instituţia Prefectului Satu Mare.


PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                      Secretar
                                                                              Suciu Mariana