Hotărârea nr. 215/2007

privind aprobarea unui schimb de teren în suprafaţă de 26 mp între Ciortea Monica, Pop Mariana, Mateias Mihai Sorin şi Statul Român.
                                                        
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                     
                SATU MARE                                                            
            


    
                     HOTĂRÂREA Nr. 215/25.10.2007

privind aprobarea unui schimb de teren în suprafaţă de 26 mp
între Ciortea Monica, Pop Mariana, Mateias Mihai Sorin şi Statul Român.
    

        Analizând cererea numitilor Ciortea Monica, Pop Mariana, Mateias Mihai Sorin, domiciliati în Satu Mare, str. Toamnei, nr.12, depusă la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 37665/16.10.2007, Raportul de specialitate întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu si Expunerea de motive cu privire la aprobarea unui schimb de teren in suprafata de  26 mp.
        În temeiul art.5 alin. 2 coroborat cu art.10, alin 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
        În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. ”c coroborat cu art.121,alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administraţia publică locală,
        
Consiliul local al municipiului Satu Mare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

        Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren de sub nr. top.14786/19 în suprafaţă totală de 293 mp. înscris în c.f. nr. 55532 sub nr. top noi şi anume nr. top.14786/30 în suprafaţă de 267 mp. şi nr. top.14786/31 în suprafaţă de 26 mp. şi a imobilului teren de sub nr. top.14786/11 din c.f. nr.56993 Satu Mare în suprafaţă de 1590 sub nr. top. noi 14786/32 în suprafaţă de 26 mp. respectiv nr.top.14786/33, în suprafaţă de 1564 mp, conform Schiţei de dezmembrare întocmită de S.C.Topo Service SRL şi avizat de Oficiul de Cadastru şi publicitate imobiliară Satu Mare cu nr. de înregistrare 48/ 18.01.2005.
        Art.2. Se aprobă schimbul de teren între parcela cuprinsă în c.f. nr. 55532, cu nr.top. 14786/31 în suprafaţă de 26 mp. proprietatea numitilor Ciortea Monica, Pop Mariana, Mateias Mihai Sorin , cu parcela cuprinsă în c.f. nr. 56993, cu nr. top. 14786/32 în suprafaţă echivalentă de 26 mp. cu nr. nou top. rezultat în urma dezmembrării aflată în proprietatea  Statului Român.

        Art.3. Se dispune întăbularea în evidenţele cărţii funciare a situaţiei nou create în urma dezmembrării.

                      Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                       CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                              Secretar
                                                                                    Suciu Mariana