Hotărârea nr. 214/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie: ”Reabilitare clădire - înlocuire învelitoare la Şcoala Avram Iancu” din municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                 
SATU MARE                                             
                                          HOTĂRÂREA Nr. 214/25.10.2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  de investiţie:  ”Reabilitare clădire - înlocuire învelitoare la Şcoala Avram Iancu” din municipiul Satu Mare


Ţinând cont de solicitarea cu nr. 36748/10.10.2007 venită din partea Şcolii cu clasele I-VIII „Avram Iancu „din municipiul Satu Mare;
În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice;
În baza prevederile art. 36, aliniat 4 litera „d” şi art. 45 aliniat 2 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală.
Văzând procesul-verbal nr.4/16.10.2007 întocmit de Comisia de avizare tehnico-economică.


Consiliul Local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E


Art. 1.     Se aprobă  studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie: ”Reabilitare clădire – înlocuire învelitoare la Şcoala Avram Iancu” din municipiul Satu Mare, conform ANEXEI  1 şi trecerea la faza următoare de proiectare;

    Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia tehnică, Direcţia economică.

PRESEDINTE DE SEDINTA                               CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                        Secretar
                                                                                 Suciu Mariana