Hotărârea nr. 212/2007

privind primirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Satu Mare, str. Ham Janos nr. 5, in scopul edificarii unui Centru Cultural „Multi-media”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

                                       

HOTĂRÂREA Nr. 212/25.10.2007
privind primirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Satu Mare, str. Ham Janos nr. 5, in scopul edificarii unui Centru Cultural „Multi-media”

    Urmare a comunicarii nr.240/17.09.2007 depusa de Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania,Comunitatea Evreilor (M) Satu Mare inregistrata sub nr.33408/18.09.2007,
Având în vedere Expunerea de motive precum şi Raportul de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 1 şi pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,
În conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. 3 din aceeaşi lege,
Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se acceptă primirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a terenului situat în Satu Mare, str. Ham Janos nr. 5 inscris in C.F. nr.1581cu nr.top 780,781,777 in suprafata de 863 mp, teren care a fost ocupat de fosta Sinagogă, de la Comunitatea Evreilor (M) din Satu Mare.
Art. 2. Imobilul ce se va construi pe terenul primit conform art.1 va avea destinatia de Centru cultural „Multi-media”
Art. 3. Se dispune notarea în CF a dreptului de folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, în favoarea Municipiului Satu Mare.
Art. 4. Predarea-primirea imobilului va avea loc pe baza unui protocol care se va incheia ca urmare a unor negocieri intre cele doua parti.
 Art. 5. Prezenta se comunică celor interesaţi.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.
PRESEDINTE DE SEDINTA                       CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                 Secretar
                                                                       Suciu Mariana