Hotărârea nr. 211/2007

privind aprobarea trecerii imobilului cinematograf „ Luceafărul ” din proprietatea privată a statului şi administrarea R.A.D.E.F. România Film în proprietatea privată a municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                            
SATU MARE                                   
                                                         


HOTĂRÂREA Nr. 211/25.10.2007
privind aprobarea trecerii imobilului cinematograf „ Luceafărul ” din proprietatea privată a statului şi administrarea R.A.D.E.F. România Film în proprietatea privată a municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare

    În baza art. 36 alin. 1 din Legea nr.18/1991 ,actualizata si republicata, privind fondul funciar,  
Având în vedere Expunerea de motive precum şi Referatul de specialitate,

           În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 1 şi 2 lit. „c” şi art. 45, alin 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,
    
Consiliul local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1. Se aprobă trecerea imobilului cinematograf „Luceafărul” situat în Satu Mare B-dul Lucian Blaga nr.1, din proprietatea privată a statului si administrarea R.A.D.E.F. România Film în proprietatea privată a municipiului Satu Mare şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare.

 Art. 2. Se dispune înscrierea în evidenţele Cărţii Funciare a O.N.C.P.I Satu Mare a situaţiei nou create.

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare,Direcţia Economica şi  Biroul Patrimoniu.PRESEDINTE DE SEDINTA                              CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                      Secretar
                                                                            Suciu Mariana