Hotărârea nr. 210/2007

privind aprobarea trecerii unui teren în suprafaţă de 7635 mp amplasată pe str. Bârgăului din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI            
SATU MARE                                   
                                                         

HOTĂRÂREA NR.210/25.10.2007
privind aprobarea trecerii unui teren în suprafaţă de 7635 mp amplasată pe str. Bârgăului din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare

    În temeiul prevederilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
    În baza art. 36 alin. 1 din Legea nr.18/1991 ,actualizata si republicata, privind fondul funciar,     
 In conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 1 şi 2 lit. „c” şi art. 46, alin 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,
    
Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :

     Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului de sub topo nr. 7119/50 în suprafaţă totală de 37595 mp  înscris în CF nr. 2503 Satu Mare în parcele noi cu nr. cadastral Lot. 1 în suprafaţă de 7635 mp şi nr. cadastral Lot. 2  în suprafaţă de 29960 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, întocmit de SC Activity SRL, Anexa nr.16.
Art.2. Se aprobă trecerea suprafeţei de 7635 mp amplasată în municipiul Satu Mare str. Bârgăului, identificată prin nr. cadastral Lot.1, din domeniul public al municipiului Satu Mare în domeniul privat al municipiului Satu Mare.
Art.3. Se dispune înscrierea în evidenţele Cărţii Funciare a O.N.C.P.I Satu Mare a situaţiei nou create prin dezmembrare.
     Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Birou Patrimoniu.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                            Secretar
                                                                                     Suciu Mariana