Hotărârea nr. 21/2007

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare prin transformarea unor posturi in grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr. 21/22.02.2007
privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare prin transformarea unor posturi in grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu


În conformitate cu prevederile art.9 alin 1 din Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, art.53 lit.a din Legea nr.188/1999 actualizată privind Statutul funcţionarilor publici şi Anexa nr.2 privind procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici din HG nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, art.2 din Dispoziţiile primarului nr.900 şi 901/2006, raportul îndrumătorului şi evaluatorului,
În temeiul prevederilor art.38 al.2 lit.a şi alin 3 lit.b şi art. 46 alin 1 din Legea nr.215/2001actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare prin transformarea următoarelor posturi în grad profesional superior:
Centrul de informaţi pentru cetăţeni şi relaţii cu asociaţiile de proprietari:
           -  două posturi: referent de specialitate, clasa II, gradul debutant în referent de specialitate, clasa II, gradul asistent, treapta 3.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare.
Art.3. Prezenta se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi celor interesaţi.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                                Secretar
                                                                                                     Suciu Mariana