Hotărârea nr. 209/2007

privind împuternicirea Primarului municipiului Satu Mare pentru semnarea unui contract de sponsorizare cu SN Petrom SA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                                                                   


                                                

HOTĂRÂREA NR.209/25.10.2007
privind împuternicirea Primarului municipiului Satu Mare pentru semnarea unui contract de sponsorizare cu SN Petrom SAÎn temeiul  prevederilor Legii nr. 32/1994 actualizată, privind sponsorizarea,
În baza prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, art.36, al.4, lit. a; art. 62, pct.1, respectiv art. 63 al.1 lit.c, pct. 4 lit.a,
În temeiul art.45 alin.2 lit.„a” din Legea nr.215/23.04.2001, actualizata privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:
            

Art.1. Se împuterniceşte primarul Municipiului Satu Mare ing. Iuliu Ilyes pentru semnarea unui contract de sponsorizare cu S N Petrom SA.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                             Secretar
                                                                                     Suciu Mariana