Hotărârea nr. 208/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL “ CLĂDIRE DE LOCUIT CU MAI MULTE APARTAMENTE P+2+M , ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. 1 Iunie, lot 12
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA NR.208/25.10.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL “ CLĂDIRE DE LOCUIT CU MAI MULTE APARTAMENTE P+2+M , ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”
Amplasament: Satu Mare, str. 1 Iunie, lot 12


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia PLANUL URBANISTIC  ZONAL “ CLĂDIRE DE LOCUIT CU MAI MULTE APARTAMENTE P+2+M , ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. 1 Iunie, lot 12, în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                            Secretar
                                                                                   Suciu Mariana