Hotărârea nr. 207/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL“ SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT S+P+4E , ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Mihail Kogălniceanu, nr.5
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA NR.207/25.10.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL“ SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT S+P+4E , ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Mihail Kogălniceanu, nr.5

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă documentatia PLANUL URBANISTIC  ZONAL “ SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT S+P+4E , ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Mihail Kogălniceanu, nr.5 în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                     Secretar
                                                                              Suciu Mariana