Hotărârea nr. 206/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL “ ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+2-3 E , ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Timişoara, nr.6
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
HOTĂRÂREA NR.206/25.10.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC  ZONAL “ ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+2-3 E , ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Timişoara, nr.6

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia PLANUL URBANISTIC  ZONAL “ ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+2-3 E ,ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Timişoara, nr.6 în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                       Secretar
                                                                               Suciu Mariana