Hotărârea nr. 205/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru: “ BLOC DE LOCUINŢE P+2E+M CU SPAŢII LIBERE LA PARTER, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Fragilor, nr.16-18
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA NR.205/25.10.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru: “ BLOC DE LOCUINŢE P+2E+M CU SPAŢII LIBERE LA PARTER, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”
Amplasament: Satu Mare, str. Fragilor, nr.16-18


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă documentatia:  PLANUL URBANISTIC  ZONAL PENTRU: “ BLOC DE LOCUINŢE P+2E+M CU SPAŢII LIBERE LA PARTER, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Fragilor, nr.16-18 în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                  Secretar
                                                                            Suciu Mariana