Hotărârea nr. 204/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU: “ CASĂ DE LOCUIT ŞI SPAŢIU COMERCIAL – DEPOZIT ECHIPAMENT MEDICAL ŞI BIROURI, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr.89/A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


                                                                                                                       
HOTĂRÂREA NR.204/25.10.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC  ZONAL PENTRU: “ CASĂ DE LOCUIT ŞI SPAŢIU COMERCIAL – DEPOZIT ECHIPAMENT MEDICAL ŞI BIROURI, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr.89/A

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia:  PLANUL URBANISTIC  ZONAL pentru: “ CASĂ DE LOCUIT ŞI SPAŢIU COMERCIAL – DEPOZIT ECHIPAMENT MEDICAL ŞI BIROURI, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr.89/A în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                   Secretar
                                                                            Suciu Mariana