Hotărârea nr. 203/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru: “ LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, zona str. Dara – Aurel Vlaicu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.203/25.10.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL
pentru: “ LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE,
ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, zona str. Dara – Aurel Vlaicu


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia:  PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU: “ LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, zona str. Dara – Aurel Vlaicu în conformitate cu anexele.
Art.2. Prin lotizarea propusă la articolul 1, se crează o zonă de locuinţă rezidenţială privată.
Art.3. Asigurarea utilităţilor în zona comună (drum de acces, reţelele de gaz, electrice şi apă-canal), cade în sarcina exclusivă a beneficiarului.
Art.4.Autorizaţiile de construire pentru clădirile de locuit, prevăzute în zonă, se pot elibera numai dacă există inclusă în documentaţia depusă spre avizare, cheltuielile pentru asigurarea racordurilor (branşamentelor) la utilităţile existente în zona comună.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                 Secretar
                                                                          Suciu Mariana