Hotărârea nr. 202/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru: “ HALĂ DE PRODUCŢIE CU SEDIU ADMINISTRATIV, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni, f.n.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.202/25.10.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru: “ HALĂ DE PRODUCŢIE CU SEDIU ADMINISTRATIV,  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”
Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni, f.n.

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, şi art. 121, aliniat 3, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,
Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia:  PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru: “ HALĂ DE PRODUCŢIE CU SEDIU ADMINISTRATIV,  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni, f.n.  în conformitate cu anexele.
Art. 2  Se acceptă oferta de donaţie a S.C. Sternplastic Ro S.R.L. privind cota de 220/ 12000 mp teren din CF 5565 Nedefinifiv, nr. top. 511/39, cu menţiunea că această suprafaţă de teren va primi număr cadastral nou 11484, în favoarea domeniului public al municipiului Satu Mare, cu destinaţia: drum public.
Art. 3 Autorizaţia de construire se va elibera după notarea drumului public în evidenţele Cărţii Funciare
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                  Secretar
                                                                         Suciu Mariana