Hotărârea nr. 201/2007

privind desfăşurarea activităţii de taximetrie în municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI            
SATU MARE                    
                                    

HOTĂRÂREA nr.201/25.10.2007
privind desfăşurarea activităţii de taximetrie în municipiul Satu Mare

Având în vedere prevederile Legii 38/2003 privind transportul în regim taxi şi în regim de închiriere şi Legea 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
În baza prevederilor art. art.36, alin. 2, lit.c, d, alin.6 pct.19 şi art.45 alin 1, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală.
    
Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

 Art.1 Serviciul public de transport persoane în regim de taxi se execută pe raza municipiului Satu Mare în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi prevederile prezentului Regulament, în baza Autorizaţiei de transport de persoane în regim de taxi.
Art.2 În baza Autorizaţiei de transport persoane în regim de taxi eliberată operatorilor, se va elibera Autorizaţia taxi pentru fiecare vehicul în baza contractului de atribuire în gestiune delegată pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi.
Art.3 Autorizaţia de transport de persoane în regim de taxi şi Autorizaţia taxi se emite de către Primăria Municipiului Satu Mare, la cererea operatorului de transport, pe baza documentaţiei prevăzute de reglementările Legii 38/2003 modificate.
Art.4 Se stabileşte numărul maxim de autorizaţii permanente de taxi pentru Municipiul Satu Mare ca fiind 650.
Art.5 După atingerea numărului maxim stabilit de autorizaţii taxi acordate, nu va mai elibera nici o autorizaţie taxi decât în condiţia vacantării uneia din acestea.
Art.6 Se stabileşte ca element de identificare a autovehiculelor care desfăşoară activitatea de transport de persoane în regim taxi în municipiul Satu Mare amplasarea pe fiecare parte sub nivelul geamurilor, a unei bande duble de carouri tip şah de culori alternative alb negru, de dimensiuni 3x3 cm la autoturisme şi 5x5 cm la celelalte autovehicule.

Art.7 Se stabileşte culoarea pavilioanelor autovehiculelor care desfăşoară activitatea de transport de persoane în regim taxi pe raza municipiului Satu Mare ca fiind culoarea galben 012 (codificare Pantone).
Art.8 Se stabileşte norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de aşteptare a clienţilor raportat la numărul autorizaţiilor taxi ca fiind 30% din numărul total de autorizaţii taxi permanente.
Art.9 Se aprobă un număr de 180 locuri de aşteptare sau de staţionare a taxiurilor de persoane, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10 Nivelul de tarife stabilit pentru transportul în regim de taxi în Municipiul Satu Mare este următorul:

Tarif    Minim    Maxim
Transport persoane    Pe distanţă    0 lei/km    1,5 euro* /km
    Staţionare    0 lei/h    10 euro*/h
* se va aplica cursul euro al BNR

Art.11 (1) Transportul public de persoane în regim de taxi se va desfăşura continuu pe perioada celor 24 de ore ale zilei.
            (2) Transportul public de persoane în regim de taxi va fi organizat de dispeceratul taxi în aşa fel încât să asigure următoarele procente minime de autovehicule care desfăşoară activitatea de taximetrie:
- 50 % din numărul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în perioada 07.00 - 17.00
- 40 % din numărul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în perioada orelor 17.00-23.00
- 15 % din numărul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în perioada orelor 23.00-07.00
- 50 % din numărul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în perioada repaosurilor săptămânale şi a sărbătorilor legale.
           Art.12 (1) În cursul desfăşurării activităţii de transport de persoane în regim de taxi, operatorii taxi, asociaţiile familiale şi persoanele fizice independente au obligaţia de a respecta interdicţiile stabilite prin legea 38/2003 pentru desfăşurarea activităţii de transport de persoane în regim de taxi.
                        (2) De asemenea, persoanele menţionate la alineatul (1) au obligaţia de a respecta următoarele interdicţii şi restricţii:
- autovehiculele care desfăşoară activitatea de taximetrie vor fi păstrate curate, astfel încât să creeze o stare de confort clienţlor;
- în autovehiculele care desfăşoară activitatea de taximetrie este interzis fumatul;
- conducătorii autovehiculelor taxi vor avea un comportament civilizat atât faţă de clienţii, cât şi faţă de ceilalţi participanţi la trafic;
- este interzisă staţionarea autovehiculelor taxi în vederea aşteptării clienţilor în alte locuri decât locurile de aşteptare amenajate ca atare conform anexei 1 la prezenta hotătâre;
- este interzisă staţionarea mai multor autovehicule taxi într-un loc de aşteptare decât numărul stabilit şi marcat pentru acel loc de aşteptare, conform anexei 1 la prezenta hotătâre;
- este interzisă desfăşurarea activităţii de transport persoane în regim de taxi fără ecusonul taxi eliberat în conformitate cu Legea 38/2003;
- este interzisă desfăşurarea activităţii de transport persoane în regim de taxi şi accesul în staţiile taxi amenajate ca atare (conform anexei 1 la prezenta hotătâre) fără achitarea tarifului pentru ocuparea domeniului public al Municipiului Satu Mare, prevazut la art. 16 (1);
            Art.13 Obligaţiile care trebuie să le respecte transportatorii autorizaţi, dispeceratele taxi, taximetrişti şi clienţii sunt cele stabilite în art.52 din Legea 38/2003
Art.14 (1) La înmânarea autorizaţiei taxi, Biroul Control Comercial şi Autorizaţii de funcţionare va pune la dispoziţia operatorilor de transport şi taximetriştilor independenţi ecusoane personalizate, inscripţionate cu datele şi elementele prevăzute de lege, care vor fi aplicate pe portierele din spate ale autovehiculului.
(2) Aceste ecusoane vor fi păstrate permanent în stare vizibilă
Art.15 Pentru eliberarea autorizaţiilor se vor percepe taxele prevăzute în hotărârea consiliului local privind impozitele şi taxele locale privitoare la autorizaţiile de funcţionare.
Art.16 (1)Pentru ocuparea domeniului public se va achita anual un tarif stabilit distinct prin Hotărâre de Consiliu Local.
(2) Plata tarifului de ocupare a domeniului public dă dreptul taximetristului independent, respectiv operatorului de taxi de a accede numai in locurile de parcare  amenajate ca atare, stabilite conform anexei 1, din prezenta hotarare, în municipiul Satu Mare.
Art.17 (1) Pe lângă sancţiunile prevăzute în legea 38/2003 agentul constatator poate dispune şi reţinerea temporară sau retragerea definitivă a autorizaţiei taxi în cazul constatării neîndeplinirii condiţiilor care au stat la baza autorizării activităţii, sau încălcarea repetată a celor descrise la art. 12 alin.2.
(2) Reţinerea temporară a autorizaţiei operează până la remedierea neregurilor constatate, în această perioadă fiind interzisă efectuarea activităţii de transport în regim de taxi.

Art.18 Controlul pentru respectarea prevederilor legii se va realiza prin inspectorii Biroului Control Comercial şi Autorizaţii de Funcţionare din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Poliţia Comunitară, DITL, Serviciul Siguranţa Traficului.
Art.19 Prezenta hotărâre abrogă HCL 104/2003.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                                          Secretar
                                                                                                 Suciu Mariana