Hotărârea nr. 20/2007

Privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2007 destinate activităţilor de învăţământ cultură, sănătate si religie.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr. 20/22.02.2007
Privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2007
destinate activităţilor de învăţământ cultură, sănătate si religie.În conformitate cu prevederile Legii 486/2006 ,privind bugetul de stat,
În temeiul art.38 alin. 2 lit.d, art.38, alin. 6 lit. a pct.1 ,3, 4, 6, si lit.c din Legea nr.215/2001 modificata, privind administraţia publica locala ,
În baza Anexei nr.2, Cap. II din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
În conformitate cu art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 modificata, privind administraţia publica locala,


Consiliul local al municipiului Satu Mare;
HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aproba alocarea sumei de 1.864.000 Ron pentru activităţile de învăţământ ,cultură, sport, sănătate şi religie, conform Anexei, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunica celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                                     Secretar
                                                                                                         Suciu Mariana