Hotărârea nr. 2/2007

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 la S.C.Transurban S.A. Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.2/25.01.2007
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007
la S.C.Transurban S.A. Satu Mare


    În conformitate cu art. 38 alin.4 lit.a respectiv alin.3 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
    Ţinând cont de prevederile Statutului societăţii
    În temeiul art.46 al.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă lista de investiţii din surse proprii pentru SC TRANSURBAN SA SATU MARE pentru anul 2007- conform anexei 1.
Art.2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru SC TRANSURBAN SA SATU MARE pentru anul 2007- conform anexei 2.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Satu Mare pentru a exprima poziţia Consiliului local, în şedinţa AGA a SC Transurban SA Satu Mare.
Art.4. Prezenta intră în vigoare după aprobarea în A.G.A.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Consiliul de Administraţie al SC TRANSURBAN SA SATU MARE.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                                 Secretar
                                                                                                       Suciu Mariana