Hotărârea nr. 199/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL “ AMENAJARE SCUAR PE STRADA WOLFENBUTTEL, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Wolfenbuttel
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.199/18.10.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL “ AMENAJARE SCUAR PE STRADA WOLFENBUTTEL,
ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Wolfenbuttel


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă documentatia:  PLANUL URBANISTIC  ZONAL“ AMENAJARE SCUAR PE STRADA WOLFENBUTTEL, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Wolfenbuttel în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                      Secretar
                                                                               Suciu Mariana